När sjukvården blev en marknad – Effekter och alternativ

Boksläpp och seminarium
Tisdag 28 augusti kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41, Palmesalen.
Fri entré.

Den svenska sjukvården har blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens omfattning och fördelning.

Göran Dahlgren, tidigare bl.a. chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet, presenterar sin nyutkomna bok – När sjukvården blev en marknad – Effekter och alternativ. Boken redovisar både effekter av vårdens marknadsorientering och konkreta förslag som bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa.

Medverkande:

Göran Dahlgren, f.d. departementsråd och chef för sjukvårdsenheten på Socialdepartementet

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S), hälso- och sjukvårdsfrågor, SLL.

Moderator:

Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé

I samarbete med Arena idé, Gemensam Välfärd och Bättre och Jämlik Hälsa

 

Annonser

Inbjudan till diskussion om VÅRDVALSFRÅGAN

Arbetsgruppen för Vårdvalsfrågan i S-föreningen Bättre och Jämlika Hälsa (BoJH) anordnar en träff den 17 maj kl 18 för att diskutera vårdvalsfrågan.

Vi har bjudit in landstingsledamöterna från S för en genomlysning av vårdvalsfrågan både ur ett ideologiskt perspektiv men också utifrån praktiska konsekvenser i vården.
Vi vill också ta upp frågan om hur NKS kan användas på bästa sätt och inlemmas i sjukvården på ett bra sätt.

Dagordning:
Vårdval i närsjukvården

 • finns internationella jämförelser om fri etableringsrätt i primärvården
 • hur förhåller sig vårdvalet till skrivningar i HSL och fastslagna etisk riktlinjer,
 • hur påverkar vårdvalet fördelningen av landstingets resurser och
 • hur påverkar vårdvalet primärvårdens möjlighet till ett folkhälsoarbete

Vårdval i specialistvården

 • hur har vårdvalet påverkat samarbetet i specialistvården
 • har vårdvalet påverkat personalflödet från akutsjukhusen

NKS
– hur kan vi skapa en fungerande universitetssjukhus i framtiden

Plats: ”Grottan” ABF-huset, Sveavägen 41
Tid: 17/5 kl 18.00 – 20.00
Någon form av förtäring kommer att finnas.
OSA senast 14/5 till larstocklin@hotmail.com eller 0722-512371

Välkommen till en givande sjukvårdspolitisk diskussion
Arbetsgruppen för vårdvalsfrågor i BoJH:
Lasse Tocklin
Marianne Lindell-Fjaestad
Göran Dahlgren
Elisabeth Svenungsson
Lars Klareskog

VART ÄR PSYKIATRIN PÅ VÄG?

Vad styr …
… ekonomi?
… vårdbehov?
… kvalitet?

Måndagen den 14 MAJ kl. 18.00–20.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Katasalen, 1 tr.

Finns det någon konsekvensanalys?
Vad betyder den nuvarande ekonomistyrningen för psykiatrin?
Är den anhörige en tillgång eller ett hinder?
Varför försvinner duktig personal?
Hur kan vi möta den psykiska ohälsan bättre?

Dessa frågor diskuteras vid ett rundabordssamtal som
S-föreningen Bättre & Jämlik Hälsa arrangerar tillsammans med ABF.

• JOHAN CULLBERG psykiater, psykoanalytiker, professor, författare
• MARIA SKOTT sjuksköterska, med.dr, forskare, chef inom psykiatrin
•KARIN COLLSTE överläkare, med.dr, psykiater, forskare
• MONICA BECKMAN, ordf. IFS Sthlmsdistriktet +ordf. Livgivarna -IFS Nacka/V-dö, anhörig
• IRENE DOLK CASTELLANOS, specialpedagog, anhörig
• DAG LARSSON landstingsoppositionsråd
Moderator MALIN DAHLBERG MARKSTEDT

Samordnad utveckling för god och nära vård

Den 15 februari 2018 kl 18 -19 har Bättre och Jämlik Hälsa en öppen föreläsning som följs av föreningens årsmöte.
Sveavägen 68, Hörsalen.

Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen ”Samordnad utveckling för god nära vård” berättar om utredningens direktiv och huvudsyfte samt ger oss en sammanfattning av den första delrapporten.

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)”
http://www.sou.gov.se/godochnaravard/ startade 2017 och skall fördjupa analyserna i betänkandet Effektiv vård och samordna utvecklingen för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården.

Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen, har tidigare arbetat med internationella hälsofrågor på FN- representationer i Genève och de senaste sex åren på socialdepartementet med bl.a. det svenska WHO samarbetet och antibiotikaresistens. Hon är utbildad inom statskunskap, genusvetenskap och folkhälsovetenskap.”

Du som inte är medlem är varmt välkommen på denna föreläsning och vill du ha lite att äta efter så anmäl dig till bxandersson@gmail.com.

Årsmötet börjar 19:15.

Årsmöte 15 feb 2018

Varmt välkommen till Bättre och Jämlik Hälsas årsmöte den 15 februari 2018.

Sveavägen 68, Hörsalen.

Kl 18 inleder vi med ett öppet möte med att Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen ”Samordnad utveckling för god nära vård” berättar om utredningens direktiv och huvudsyfte samt ger oss  en sammanfattning av den första delrapporten.

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)”

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/  startade 2017 och skall fördjupa analyserna i betänkandet Effektiv vård och samordna utvecklingen för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården.

Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen, har tidigare arbetat med internationella hälsofrågor på FN- representationer i Genève och de senaste sex åren på socialdepartementet med bl.a. det svenska WHO samarbetet och antibiotikaresistens. Hon är utbildad inom statskunskap, genusvetenskap och folkhälsovetenskap.”

Kl 19 Något litet att äta.

 Kl 19:15 Årsmöte 

Anmälan till bxandersson@gmail.com. Meddela eventuell matallergi.

 

Dagordning vid årsmöte den 15 februari 2018 i S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa (BoJH)

 1. Mötets öppnande
 2. Närvaro – fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
  ordförande
  sekreterare
  justerare
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
  a) Verksamhetsberättelse 2017
  b) Ekonomisk berättelse
  c) Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse (se tidigare utskickat förslag från valberedningen
  tre ledamöter, 2 år
  ett fyllnadsval, 1 år
  suppleanter
 9. Val av två revisorer, 1 år och två ersättare, 1 år
 10. Val av ombud och ersättare till representantskapet
 11. Eventuella nomineringar
 12. Val av valberedning
 13. Firmatecknare
 14. Förslag till verksamhetsplan för 2018
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning

 

När sjukvården blev en marknad

Välkommen till vårt dialogseminarium tisdagen den 24 oktober i samarrangemang med Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd.

Göran Dahlgren, gästprofessor i folkhälso- och sjukvårdsforskning vid University of Liverpool och tidigare bland annat chef för sjukvårdsenheten på Socialdepartementet håller på att ta fram en skrift för att belysa effekterna av dagens marknadsorienterade systemskifte inom den offentligt finansierade sjukvården.

 Skriften kommer att ges ut på Premiss Förlag av tankesmedjan Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd under våren 2018.

Nu vill vi bjuda in dig som är intresserad av de frågor som skriften berör att bidra med dina insikter och synpunkter på ett dialogseminarium den 24/10.

 Skriften kommer att analysera hur de senaste årens politik för ökad andel privat vinstdriven vård påverkat förutsättningarna att bedriva en behovsbaserad jämlik vård. Möjligheterna att bedöma konsekvenserna av den nyliberala vårdpolitiken har ökat under senare år tack vare de utvärderingar och analyser som gjorts av olika myndigheter och forskare. Skriften kommer att beskriva den kunskap som finns idag, men också lägga fram ett antal strategiska förslag som kan främja en bättre och jämlikare vård och hälsa i framtiden.

Tid och plats:
 Tisdag 24 oktober 18.00 – 19.30, 
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, 4 trappor (T-bana T-Centralen eller Hötorget)

.
Arena Idé bjuder på kvällsfika. Anmäl dig till bxandersson@gmail.com. Varmt välkommen!

Nästan fullsatt

Fantastiskt. Totalt 55 deltagare kom till vårt öppna möte den 29 augusti, ”Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?” Professor Olle Lundberg redogjorde engagerat om kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande. Han talade om vad som krävs för att strukturella skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika livsvillkor ska kunna minskas. Det krävs en bredd av insatser på en rad kommunala, landstingskommunala och statliga verksamhetsområden. Kommissionen tyckte att vi ska undersöka våra befintliga institutioners kärnverksamhet som redan gör ett viktigt jobb och förstärka och kvalitetssäkra dessa. Vi behöver kvalitativ uppföljning och medborgarperspektiv, dvs. olika insatser för olika behov. Kommuner och landsting har börjat diskutera detta.

29 augusti. ”Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?”

Sommaren går mot sitt slut och vi i föreningen ”Bättre och Jämlik Hälsa” ser fram emot höstens aktiviteter och framför allt vårt seminarium den 29 augusti då Kommissionen för jämlik hälsa presenterar sitt slutbetänkande  ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa”.

Ta gärna med vänner och kollegor den 29 augusti kl 18-20, vi har en stor lokal, Sandlersalen, i ABF-huset.
Varma hälsningar
Marianne Lindell-Fjæstad, ordförande
Kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa

Tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 18.00–20.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, 1 tr. Professor Olle Lundberg, ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa, presenterar kommissionens slutbetänkande: ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt … Läs mer

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande ger förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Här kommer några tankar och förslag från slutbetänkandets 700 sidor som föreningen vill lyfta fram:

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att det övergripande målet för folkhälsopolitiken ändras från ”att en god och jämlik hälsa i hela befolkningen ska nås inom en generation” till ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att målet ska uppnås inom en generation”.

Kommissionen skriver:
”Jämlik hälsa handlar ytterst om välfärd och livsvillkor, om att människors uppväxtvillkor, utbildningschanser, boendemiljö, arbetsmiljö och inkomster skiljer sig systematiskt åt mellan olika sociala grupper och att dessa skillnader måste bli mindre.”

Kommissionen föreslår åtta prioriterade målområden för en god och jämlik hälsa:

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsoskillnaderna är påtagliga och socioekonomiska faktorer påverkar både livskvaliteten och livslängden. Bristande villkor och möjligheter som påverkar hälsan är självförstärkande. Frihet är att ha möjlighet att välja mellan olika liv, det liv man värderar högt.

Välfärdsstatens uppgift är att skapa bättre och mer likvärdiga förutsättningar för fler människor, dvs. stötta och reparera så att individens välbefinnande blir så högt som möjligt i ett samspel mellan individ och samhälle.

Kommissionen påtalar vikten av att förädla befintliga institutioner och verksamheter, att titta på kärnverksamheter, att ha ett medborgarperspektiv, att satsa på förebyggande åtgärder, att värna om tillgänglighet, kvalitet och likvärdighet samt att göra uppföljning och utvärdering. Det är medborgarnas behov och intressen som ska styra samhällets tjänster.

Kommissionen lyfter fram vikten av ett långsiktigt, löpande tvärsektoriellt arbete med stöd från den nationella nivån och att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna och nivåerna klargörs. Kommuner, landsting och regioner bör arbeta i nära samverkan.

Kommissionen säger:
”Regeringen bör inrätta ett Råd för en god och jämlik hälsa med uppgift att främja forskning, utvärdering och en tätare dialog mellan relevanta aktörer kring frågor om en god och jämlik hälsa. Rådet är tänkt att fungera som en oberoende rådgivare åt regeringen i frågor om en god och jämlik hälsa, och att organiseras inom ramen för kommittéväsendet. Det bör ha tre huvuduppdrag, nämligen
1) att ha en löpande dialog med berörda departement,
2) att beställa och presentera forskningsrapporter om jämlik hälsa som berör de åtta föreslagna målområdena för folkhälsopolitiken, samt
3) att initiera och stödja utvärderingar av olika åtgärder och reformer i förhållande till uppsatta mål i folkhälsopolitiken.”

Kommissionen menar att samarbetet för en god och jämlik hälsa mellan det allmänna, det civila samhällets olika aktörer samt näringslivet bör stärkas. Kommissionen föreslår därför att det inrättas ett dialogforum där regeringen löpande kan föra en bred dialog med civilsamhället.

vid pennan Marianne Lindell-Fjæstad, ordförande Bättre och Jämlik Hälsa