När sjukvården blev en marknad

Välkommen till vårt dialogseminarium tisdagen den 24 oktober i samarrangemang med Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd.

Göran Dahlgren, gästprofessor i folkhälso- och sjukvårdsforskning vid University of Liverpool och tidigare bland annat chef för sjukvårdsenheten på Socialdepartementet håller på att ta fram en skrift för att belysa effekterna av dagens marknadsorienterade systemskifte inom den offentligt finansierade sjukvården.

 Skriften kommer att ges ut på Premiss Förlag av tankesmedjan Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd under våren 2018.

Nu vill vi bjuda in dig som är intresserad av de frågor som skriften berör att bidra med dina insikter och synpunkter på ett dialogseminarium den 24/10.

 Skriften kommer att analysera hur de senaste årens politik för ökad andel privat vinstdriven vård påverkat förutsättningarna att bedriva en behovsbaserad jämlik vård. Möjligheterna att bedöma konsekvenserna av den nyliberala vårdpolitiken har ökat under senare år tack vare de utvärderingar och analyser som gjorts av olika myndigheter och forskare. Skriften kommer att beskriva den kunskap som finns idag, men också lägga fram ett antal strategiska förslag som kan främja en bättre och jämlikare vård och hälsa i framtiden.

Tid och plats:
 Tisdag 24 oktober 18.00 – 19.30, 
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, 4 trappor (T-bana T-Centralen eller Hötorget)

.
Arena Idé bjuder på kvällsfika. Anmäl dig till bxandersson@gmail.com. Varmt välkommen!

Annonser

Nästan fullsatt

Fantastiskt. Totalt 55 deltagare kom till vårt öppna möte den 29 augusti, ”Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?” Professor Olle Lundberg redogjorde engagerat om kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande. Han talade om vad som krävs för att strukturella skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika livsvillkor ska kunna minskas. Det krävs en bredd av insatser på en rad kommunala, landstingskommunala och statliga verksamhetsområden. Kommissionen tyckte att vi ska undersöka våra befintliga institutioners kärnverksamhet som redan gör ett viktigt jobb och förstärka och kvalitetssäkra dessa. Vi behöver kvalitativ uppföljning och medborgarperspektiv, dvs. olika insatser för olika behov. Kommuner och landsting har börjat diskutera detta.

29 augusti. ”Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?”

Sommaren går mot sitt slut och vi i föreningen ”Bättre och Jämlik Hälsa” ser fram emot höstens aktiviteter och framför allt vårt seminarium den 29 augusti då Kommissionen för jämlik hälsa presenterar sitt slutbetänkande  ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa”.

Ta gärna med vänner och kollegor den 29 augusti kl 18-20, vi har en stor lokal, Sandlersalen, i ABF-huset.
Varma hälsningar
Marianne Lindell-Fjæstad, ordförande
Kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa

Tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 18.00–20.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, 1 tr. Professor Olle Lundberg, ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa, presenterar kommissionens slutbetänkande: ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt … Läs mer

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande ger förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Här kommer några tankar och förslag från slutbetänkandets 700 sidor som föreningen vill lyfta fram:

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att det övergripande målet för folkhälsopolitiken ändras från ”att en god och jämlik hälsa i hela befolkningen ska nås inom en generation” till ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att målet ska uppnås inom en generation”.

Kommissionen skriver:
”Jämlik hälsa handlar ytterst om välfärd och livsvillkor, om att människors uppväxtvillkor, utbildningschanser, boendemiljö, arbetsmiljö och inkomster skiljer sig systematiskt åt mellan olika sociala grupper och att dessa skillnader måste bli mindre.”

Kommissionen föreslår åtta prioriterade målområden för en god och jämlik hälsa:

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsoskillnaderna är påtagliga och socioekonomiska faktorer påverkar både livskvaliteten och livslängden. Bristande villkor och möjligheter som påverkar hälsan är självförstärkande. Frihet är att ha möjlighet att välja mellan olika liv, det liv man värderar högt.

Välfärdsstatens uppgift är att skapa bättre och mer likvärdiga förutsättningar för fler människor, dvs. stötta och reparera så att individens välbefinnande blir så högt som möjligt i ett samspel mellan individ och samhälle.

Kommissionen påtalar vikten av att förädla befintliga institutioner och verksamheter, att titta på kärnverksamheter, att ha ett medborgarperspektiv, att satsa på förebyggande åtgärder, att värna om tillgänglighet, kvalitet och likvärdighet samt att göra uppföljning och utvärdering. Det är medborgarnas behov och intressen som ska styra samhällets tjänster.

Kommissionen lyfter fram vikten av ett långsiktigt, löpande tvärsektoriellt arbete med stöd från den nationella nivån och att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna och nivåerna klargörs. Kommuner, landsting och regioner bör arbeta i nära samverkan.

Kommissionen säger:
”Regeringen bör inrätta ett Råd för en god och jämlik hälsa med uppgift att främja forskning, utvärdering och en tätare dialog mellan relevanta aktörer kring frågor om en god och jämlik hälsa. Rådet är tänkt att fungera som en oberoende rådgivare åt regeringen i frågor om en god och jämlik hälsa, och att organiseras inom ramen för kommittéväsendet. Det bör ha tre huvuduppdrag, nämligen
1) att ha en löpande dialog med berörda departement,
2) att beställa och presentera forskningsrapporter om jämlik hälsa som berör de åtta föreslagna målområdena för folkhälsopolitiken, samt
3) att initiera och stödja utvärderingar av olika åtgärder och reformer i förhållande till uppsatta mål i folkhälsopolitiken.”

Kommissionen menar att samarbetet för en god och jämlik hälsa mellan det allmänna, det civila samhällets olika aktörer samt näringslivet bör stärkas. Kommissionen föreslår därför att det inrättas ett dialogforum där regeringen löpande kan föra en bred dialog med civilsamhället.

vid pennan Marianne Lindell-Fjæstad, ordförande Bättre och Jämlik Hälsa

Slutbetänkandet klart

Ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa, Olle Lundberg,  har nu överlämnat sitt slutbetänkande  till Annika Strandhäll, ansvarig minister för folkhälsa- och sjukvårdsfrågor och finansminister Magdalena Andersson.
Läs slutbetänkandet och se pressträffen  på Kommissionens webbplats Vi återkommer med tid och plats då kommissionen kan presentera sina funderingar och åtgärdsförslag för vår förening.

HUR MÅR VÅRA BARN OCH UNGA I SKOLAN? VEM BRYR SIG OCH VEM TAR ANSVAR?

Tisdagen den 2 maj kl 18-20 i ABF huset, Sveavägen 41,
Per Albinrummet, 1 tr.

ABF och den socialdemokratiska föreningen Bättre & Jämlik Hälsa bjuder in till ett samtal.

HUR MÅR VÅRA BARN OCH UNGA I SKOLAN?
VEM BRYR SIG OCH VEM TAR ANSVAR?

Kyriaki Kosidou, PhD, MD, psykiater och forskare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet inleder med att tala om trender i psykisk ohälsa bland barn och unga och möjligheter till prevention.

Erik Nilsson, Statssekreterare hos Kunskapslyfts- och gymnasieminister Anna Ekström, kommenterar Kyriaki Kosidous presentation och delger sina reflektioner kring vad som bör göras för att stärka elevers möjlighet att lyckas bra i skolan.

Välkommen att diskutera dessa angelägna frågor med oss.

Styrelsen för Bättre och Jämlik Hälsa
jamlikhalsa.wordpress.com

Inbjudan till möte 23/2 med folkhälsominister Gabriel Wikström

I anslutning till årsmötet i S-föreningen Bättre & Jämlik Hälsa (BoJH) håller folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström ett föredrag inkl. frågestund och diskussion. Temat är ”Min vision om politikens möjligheter att bidra till en bättre och jämlik hälsa, med särskilt fokus på psykisk hälsa”.

Du är hjärtligt välkommen till denna möjlighet att både höra och diskutera med statsrådet Wikström.

Datum: 23 februari 2017
Tid: Kl. 18-19
Plats: Sveavägen 68, lokal Hörsalen

 Anmälan: Anmälan till mötet sker till Berit Andersson senast den 20 februari via bxandersson@gmail.com OBS: Kom i god tid så att vi kan sätta igång direkt kl. 18:00.

P.s: BoJH är djupt engagerad i det arbete som Kommissionen för jämlik hälsa gör. Kommissionen har nyligen kommit med ett andra delbetänkande, SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Se http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer/sou-20174-for-en-god-och-jamlik-halsa-en-utveckling-av-det-folkhalsopolitiska-ramverket

Bästa hälsningar
Styrelsen genom

Bernt Lundgren, ordförande
bernt.lundgren@valfardsanalys.se
tfn: 070-483 35 40

6 oktober 2016

Nu har Kommissionen för Jämlik Hälsa levererat. Den 29 augusti lämnade kommissionen sitt delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55) till folkhälsominister Gabriel Wikström.

Med anledning av det anordnar vår förening ett utvidgat medlemsmöte den 6 oktober där professor Olle Lundberg presenterar kommissionens arbete och ger oss chansen att ställa frågor och ha synpunkter. Utöver BoJH:s medlemmar kommer en del externa gäster att vara med på mötet.

Här är länken till betänkandet från regeringens hemsida.

http://www.regeringen.se/contentassets/ca4b953b5fbf403cbd1d1eaa58f9ea10/det-handlar-om-jamlik-halsa_sou-2016_55.pdf

Välkommen till medlemsmötet! Observera tiden för anmälan!

 MÖTESTID: den 6 oktober kl. 18-20.

 PLATS: Sveavägen 68, lokal Folkhemmet.

 ANMÄLAN: Anmäl dig senast den 30 september till Berit Andersson på: bxandersson@gmail.com

 DAGORDNING

  1. Inledning
  2. Olle Lundberg presenterar betänkandet
  3. Frågor och diskussion
  4. Övrigt

Bästa hälsningar

Bernt Lundgren, ordförande i BoJH

bernt.lundgren@valfardsanalys.se

070-483 35 40