Seminarium om vårdpolitik 7 oktober kl 18  ”Styrning för en mer Jämlik vård”

Den 7 oktober kl 18 anordnar Bättre och Jämlik Hälsa tillsammans med Arena Idé ett seminarium om vårdpolitik. Göran Stiernstedt, statlig utredare, kommer att lägga fram sin utredning om ”Styrning för en mer Jämlik vård”. Han har tidigare skrivit ”Ordning och reda i vården”. Göran Dahlgren, fd departementsråd och författare till boken ”När sjukvården blev en marknad ” kommer att ge sina synpunkter och moderator Lisa Pelling, Arena Idé, ställer frågor och håller ihop diskussionen.
Lokal: Arena Idé, Barnhusgatan 4.

ATT VINNA VAL PÅ VÅRDFRÅGOR

Tisdag 23 april kl 17.30. ABF-huset

Socialdemokraterna lyckades inte vinna vårdfrågorna i valrörelsen.
“Andelen väljare som har haft ett högt eller mycket högt förtroende för Socialdemokraternas sjukvårdspolitik har under att antal år sjunkit betydligt. Frågan var med andra ord inte den vinnarfråga för Socialdemokraterna som den traditionellt har varit. Detta manifesterades tydligast i landstingsvalet som blev något av ett katastrofval för partiet.” (Socialdemokraternas valanalys 2018).
Den här analysen är utgångspunkten för ett seminarium som både vill belysa hälso- sjukvårdsfrågorna under mandatperioden utifrån ett forskningsperspektiv och undersöka hur nuvarande socialdemokratiska politiker ser på framtiden.

Medverkande:
Gabriel Wikström, tidigare sjukvårds- och folkhälsominister
Maja Fjæstad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Göran Dahlgren, författare till boken ”När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ” (Premiss Förlag 2018), tidigare chef för sjukvårdsenheten vid socialdepartementet,
Talla Alkurdi, oppositionsregionsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Moderator: Lisa Pelling.
Tisdagen den 23 april, 17:30 – 19:30, 2019
ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm
Fri entré. Varmt välkomna!

Öppen föreläsning och årsmöte

Onsdagen den 20 februari 2019 kl 18, Sveavägen 68, Folkhemmet NB. Stockholm.

 1. Öppen föreläsning

Kl 18 inleder vi med ett öppet möte där Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd hälso- och sjukvårdsfrågor (SLL), ger oss information om ny inriktning framöver på den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken.

 1. Något lätt att äta.
 1. Årsmöte

Ca kl 19.

Bilagor: Dagordning, verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse, verksamhetsplan.

Anmäl gärna om du kommer och om du önskar något att äta + matallergi till

info.bojh@gmail.com

Valberedningens förslag kommer inom kort.

Hälsningar

Styrelsen för Bättre och Jämlik Hälsa

Marianne Lindell-Fjæstad, ordförande

jamlikhalsa.wordpress.com

Design och arkitektur för jämlik hälsa

Måndagen den 26 november 2018, kl. 18–20

ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm

Föreläsningen behandlar förutsättningarna för att skapa byggnader och inomhus­miljöer som är hälsofrämjande. Exempelvis har sjukhusmiljön betydelse både för läkande­processen hos patienterna och för vårdpersonalens behov av positiva känslo­upplevelser och förebyggande av stress. Psykosocialt stödjande design kan motverka stress och främja hälsa och välbefinnande – i genomsnitt tillbringar vi människor mer än 80 procent av vår tid inomhus.

Professor Alan Dilanistuderar samspelet mellan design och hälsa, och han har bidragit internationellt till utvecklingen av detta område. Han är tekn.dr från KTH och har grundat Internationella akademin för design och hälsa (IADH) och tidskriften World Health Design. Alan Dilani har organiserat flera konferenser och symposier om design och hälsa i olika delar i världen. Han är en flitig författare, och 2010 tilldelades han pris från AIA (American Institute of Architects) för sitt främjande av högkvalitativ designforskning. År 2017 fick han det första priset från Akademin för design och hälsa i Wien.

Fri entré.    Varmt välkomna!   Bättre och Jämlik Hälsa

När sjukvården blev en marknad – Effekter och alternativ

Boksläpp och seminarium
Tisdag 28 augusti kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41, Palmesalen.
Fri entré.

Den svenska sjukvården har blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens omfattning och fördelning.

Göran Dahlgren, tidigare bl.a. chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet, presenterar sin nyutkomna bok – När sjukvården blev en marknad – Effekter och alternativ. Boken redovisar både effekter av vårdens marknadsorientering och konkreta förslag som bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa.

Medverkande:

Göran Dahlgren, f.d. departementsråd och chef för sjukvårdsenheten på Socialdepartementet

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S), hälso- och sjukvårdsfrågor, SLL.

Moderator:

Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé

I samarbete med Arena idé, Gemensam Välfärd och Bättre och Jämlik Hälsa

 

Inbjudan till diskussion om VÅRDVALSFRÅGAN

Arbetsgruppen för Vårdvalsfrågan i S-föreningen Bättre och Jämlika Hälsa (BoJH) anordnar en träff den 17 maj kl 18 för att diskutera vårdvalsfrågan.

Vi har bjudit in landstingsledamöterna från S för en genomlysning av vårdvalsfrågan både ur ett ideologiskt perspektiv men också utifrån praktiska konsekvenser i vården.
Vi vill också ta upp frågan om hur NKS kan användas på bästa sätt och inlemmas i sjukvården på ett bra sätt.

Dagordning:
Vårdval i närsjukvården

 • finns internationella jämförelser om fri etableringsrätt i primärvården
 • hur förhåller sig vårdvalet till skrivningar i HSL och fastslagna etisk riktlinjer,
 • hur påverkar vårdvalet fördelningen av landstingets resurser och
 • hur påverkar vårdvalet primärvårdens möjlighet till ett folkhälsoarbete

Vårdval i specialistvården

 • hur har vårdvalet påverkat samarbetet i specialistvården
 • har vårdvalet påverkat personalflödet från akutsjukhusen

NKS
– hur kan vi skapa en fungerande universitetssjukhus i framtiden

Plats: ”Grottan” ABF-huset, Sveavägen 41
Tid: 17/5 kl 18.00 – 20.00
Någon form av förtäring kommer att finnas.
OSA senast 14/5 till larstocklin@hotmail.com eller 0722-512371

Välkommen till en givande sjukvårdspolitisk diskussion
Arbetsgruppen för vårdvalsfrågor i BoJH:
Lasse Tocklin
Marianne Lindell-Fjaestad
Göran Dahlgren
Elisabeth Svenungsson
Lars Klareskog

VART ÄR PSYKIATRIN PÅ VÄG?

Vad styr …
… ekonomi?
… vårdbehov?
… kvalitet?

Måndagen den 14 MAJ kl. 18.00–20.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Katasalen, 1 tr.

Finns det någon konsekvensanalys?
Vad betyder den nuvarande ekonomistyrningen för psykiatrin?
Är den anhörige en tillgång eller ett hinder?
Varför försvinner duktig personal?
Hur kan vi möta den psykiska ohälsan bättre?

Dessa frågor diskuteras vid ett rundabordssamtal som
S-föreningen Bättre & Jämlik Hälsa arrangerar tillsammans med ABF.

• JOHAN CULLBERG psykiater, psykoanalytiker, professor, författare
• MARIA SKOTT sjuksköterska, med.dr, forskare, chef inom psykiatrin
•KARIN COLLSTE överläkare, med.dr, psykiater, forskare
• MONICA BECKMAN, ordf. IFS Sthlmsdistriktet +ordf. Livgivarna -IFS Nacka/V-dö, anhörig
• IRENE DOLK CASTELLANOS, specialpedagog, anhörig
• DAG LARSSON landstingsoppositionsråd
Moderator MALIN DAHLBERG MARKSTEDT

Samordnad utveckling för god och nära vård

Den 15 februari 2018 kl 18 -19 har Bättre och Jämlik Hälsa en öppen föreläsning som följs av föreningens årsmöte.
Sveavägen 68, Hörsalen.

Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen ”Samordnad utveckling för god nära vård” berättar om utredningens direktiv och huvudsyfte samt ger oss en sammanfattning av den första delrapporten.

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)”
http://www.sou.gov.se/godochnaravard/ startade 2017 och skall fördjupa analyserna i betänkandet Effektiv vård och samordna utvecklingen för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården.

Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen, har tidigare arbetat med internationella hälsofrågor på FN- representationer i Genève och de senaste sex åren på socialdepartementet med bl.a. det svenska WHO samarbetet och antibiotikaresistens. Hon är utbildad inom statskunskap, genusvetenskap och folkhälsovetenskap.”

Du som inte är medlem är varmt välkommen på denna föreläsning och vill du ha lite att äta efter så anmäl dig till bxandersson@gmail.com.

Årsmötet börjar 19:15.

Årsmöte 15 feb 2018

Varmt välkommen till Bättre och Jämlik Hälsas årsmöte den 15 februari 2018.

Sveavägen 68, Hörsalen.

Kl 18 inleder vi med ett öppet möte med att Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen ”Samordnad utveckling för god nära vård” berättar om utredningens direktiv och huvudsyfte samt ger oss  en sammanfattning av den första delrapporten.

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)”

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/  startade 2017 och skall fördjupa analyserna i betänkandet Effektiv vård och samordna utvecklingen för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården.

Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen, har tidigare arbetat med internationella hälsofrågor på FN- representationer i Genève och de senaste sex åren på socialdepartementet med bl.a. det svenska WHO samarbetet och antibiotikaresistens. Hon är utbildad inom statskunskap, genusvetenskap och folkhälsovetenskap.”

Kl 19 Något litet att äta.

 Kl 19:15 Årsmöte 

Anmälan till bxandersson@gmail.com. Meddela eventuell matallergi.

 

Dagordning vid årsmöte den 15 februari 2018 i S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa (BoJH)

 1. Mötets öppnande
 2. Närvaro – fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
  ordförande
  sekreterare
  justerare
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
  a) Verksamhetsberättelse 2017
  b) Ekonomisk berättelse
  c) Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse (se tidigare utskickat förslag från valberedningen
  tre ledamöter, 2 år
  ett fyllnadsval, 1 år
  suppleanter
 9. Val av två revisorer, 1 år och två ersättare, 1 år
 10. Val av ombud och ersättare till representantskapet
 11. Eventuella nomineringar
 12. Val av valberedning
 13. Firmatecknare
 14. Förslag till verksamhetsplan för 2018
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning

 

När sjukvården blev en marknad

Välkommen till vårt dialogseminarium tisdagen den 24 oktober i samarrangemang med Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd.

Göran Dahlgren, gästprofessor i folkhälso- och sjukvårdsforskning vid University of Liverpool och tidigare bland annat chef för sjukvårdsenheten på Socialdepartementet håller på att ta fram en skrift för att belysa effekterna av dagens marknadsorienterade systemskifte inom den offentligt finansierade sjukvården.

 Skriften kommer att ges ut på Premiss Förlag av tankesmedjan Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd under våren 2018.

Nu vill vi bjuda in dig som är intresserad av de frågor som skriften berör att bidra med dina insikter och synpunkter på ett dialogseminarium den 24/10.

 Skriften kommer att analysera hur de senaste årens politik för ökad andel privat vinstdriven vård påverkat förutsättningarna att bedriva en behovsbaserad jämlik vård. Möjligheterna att bedöma konsekvenserna av den nyliberala vårdpolitiken har ökat under senare år tack vare de utvärderingar och analyser som gjorts av olika myndigheter och forskare. Skriften kommer att beskriva den kunskap som finns idag, men också lägga fram ett antal strategiska förslag som kan främja en bättre och jämlikare vård och hälsa i framtiden.

Tid och plats:
 Tisdag 24 oktober 18.00 – 19.30, 
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, 4 trappor (T-bana T-Centralen eller Hötorget)

.
Arena Idé bjuder på kvällsfika. Anmäl dig till bxandersson@gmail.com. Varmt välkommen!