Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för s-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa år 2018

Medlemsutveckling

Föreningen hade vid årets slut 68 (62) medlemmar. Av det totala antalet medlemmar bor 17 utanför Stockholms län.

I föreningens regi finns ett nätverk av folkhälsointresserade personer, som inte är med i vår förening, men som bjuds in till föreningens öppna aktiviteter.

Under året har medlemmar värvats från några styrelsemedlemmars vänkrets, från våra aktiviteter och seminarier, nya medlemmar har också sökt sig spontant till föreningen vilket är glädjande. Vi har aktiverat vår blogg där vi informerar våra medlemmar om föreningens aktiviteter.

Styrelsen

Styrelsen har efter årsmötet bestått av ordförande Marianne Lindell-Fjæstad, kassör Lars Tocklin, vice ordförande Malin Markstedt Dahlberg, ledamöterna Petra Larsson, Lena Nilsson, Jamileh Hashemi, Hans Dahlberg samt suppleant Tore Strandberg. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden varav ett via telefon.

Medlemsmöten

Den 15 februari

Årsmöte
Vi började med en öppen föreläsning av Louise Andersson huvudsekreterare i utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (S 2017:01)” som berättade om utredningens direktiv och huvudsyfte och sammanfattade den första delrapporten. Ca 30 åhörare.

Efter detta mycket uppskattade föredrag och diskussion fortsatte medlemmarna med sitt årsmöte. Efter val av ordförande för mötet, sekreterare och justerare presenterades

verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen som godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter föredragning av revisionsberättelsen av Gunilla Ekvall.

Marianne Lindell-Fjæstad valdes till ny ordförande, Birgitta Andersson och Gunilla Ekvall valdes till ordinarie revisorer och Karin Lund och Johanna Garefelt till revisorssuppleanter. Nya ledamöter i styrelsen Jamileh Hashemi, Lena Nilsson, Lars Tocklin och Tore Strandberg. Tidigare kassör Berit Andersson avgick tyvärr efter en lång och trogen närvaro. Till valberedning valde årsmötet Hans Dahlberg (sammankallande), Kaj Essinger och Katarina Zetterström. Till firmatecknare valdes Marianne Lindell-Fjæstad och Lars Tocklin i förening.

Årsmötet antog ett utskickat förslag till vision och allmänna mål samt en verksamhetsplan för år 2018. Efter diskussion tillsattes en arbetsgrupp som har till uppgift att klargöra vårdvalets konsekvenser och förse partiet med argument inför valet.

Den 20 september

Medlemsmöte
Rapport från vårdvalsgruppen och sedan diskuterade vi valet och vad som hände i valrörelsen. Därefter tog vi beslut på vilka vår förening önskar nominera till borgarråd i kommun och landsting. Som avslutning diskuterade vi tandsjukvård.12 deltagare.

Den 17 oktober

Medlemsmöte
Mötet nominerade sju medlemmar till nämnder och styrelser i kommun och landsting.

Den 11 november

Medlemsmöte
Tre motioner behandlades och efter förslag på redigering antogs dessa av medlemsmötet.

Motioner som behandlades:

 1. För en socialdemokratisk hälso-och sjukvårdspolitik.
 2. Återinför socialläkarteam som samordnare mellan kommuner och landsting för att förbättra psykiskt sjukas situation.
 3. Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter.

Öppna seminarier på ABF-huset

Den 14 maj 2018i samverkan med ABF.

”Vart är psykiatrin på väg?”.Hur kan vi möte den psykiska ohälsa bättre?
Rundabordssamtal med Johan Cullberg, psykiater, psykoanalytiker, professor, författare

Maria Skott, sjuksköterska, med.dr, forskare, chef inom psykiatrin
Karin Collste, överläkare, med.dr, psykiater, forskare
Monica Beckman, ordf. IFS Sthlmsdistriktet och Livgivarna, anhörig
Irene Dolk Castellanos, specialpedagog, anhörig
Dag Larsson, landstingsoppositionsråd reflekterade över samtalet.
Moderator Malin Dahlberg. 100 deltagare.

Den 28 augusti i samverkan med ABF, Arena Idé och Gemensam Välfärd
”När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ”.Göran Dahlgren,tidigare bl.a. chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet, presenterar sin nyutkomna bok. Boken redovisar både effekter av vårdens marknadsorientering och konkreta förslag som bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa. Dag Larsson (s) och Samuel Klippfalk (kd) gav synpunkter.135 deltagare.

Den 26 november i samarbete med ABF
”Design och arkitektur för jämlik hälsa”. Professor Alan Dilani presenterade sambandet mellan design och hälsa ochförutsättningarna för att skapa byggnader och inomhus­miljöer som är hälsofrämjande. Psykosocialt stödjande design kan motverka stress och främja hälsa och välbefinnande. Frågestund med Lasse Tocklin. 65 deltagare.

 Övrigt

Löpande grupparbeten har pågått under verksamhetsåret med möten ca 1 ggr/månad.

Psykiatri och primärvård.
Syfte:  Att uppmärksamma politiker och allmänhet på brister i den psykiatriska vården och ge ledtrådar till alternativa system för vuxen- och barnpsykiatrin inklusive första ledets psykiatri. Det skall leda till debattartiklar och ett seminarium.Gruppen har diskuterat psykiatri utifrån patientens behov, kontinuitet, vårdkedja, vårdplan, ersättningssystem, bemötande, anhörigperspektivet. Gruppen skall även undersöka primärvårdens uppdrag när det gäller psykisk ohälsa.Deltagare: Irene Dolk Castellanos, Folke Amnö och Marianne Lindell-Fjæstad.

Vårdval
Syfte: Att undersöka lagar och förordningar vad gäller vårdval och fri etablering. Att i artiklar och diskussioner och i dialog med landstingspolitiker förtydliga vårdvalets och den fria etableringen konsekvenser. Deltagare: Lars Tocklin, Lars Klareskog, Elisabet Svenungsson och Göran Dahlgren.

Samtal.
Under våren träffade vårdvalsgruppen Dag Larsson och i augusti Erika Ullberg, båda opposionslandstingsråd i SLL. och samtalade om hur gruppen kan utgöra ett stöd i landstingets vårdvalsfrågor och om gruppens syn på vårdvalet och Socialdemokraternas inställning.

Måluppfyllelse gentemot verksamhetsplanen för 2018.

1. Föreningens blogg.
       Föreningens blogg ska vara väl uppdaterad och informativ.

Något bättre uppdatering än tidigare men mycket kvar att göra även 2019.

 1. Medlemmar.
  Föreningen ska återigen ha 20 nya medlemmar år 2018. 6 nya medlemmar.
 2. Vårdval
  Vårdvalets konsekvenser för den jämlika vården är väl känt.
  Vårdvalsgruppen har skrivit artiklar, haft seminarier och träffat landstingspolitiker. Med tanke på valresultatet så har vi inte kommit ända fram.
 3. Kommissionen för jämlik hälsa.
  Vi har följt upp kommissionens förslag. Kvarstår till 2019.
 1. Psykiskt sjukas livsvillkor och kontakt med vården
  Ge ledtrådar till alternativa system för vuxen- och barnpsykiatrin inklusive första ledets psykiatri.

Med rundabordssamtalet i maj med många deltagare och stor panel uppmärksammades vuxenpsykiatrins svårigheter och diskussionen ledde bl.a. till två motioner. Dessa motioner ska bevakas under året.

Ekonomisk berättelse

Resultat- och balansräkning 2018

 

RESULTATRÄKNING

2018

BALANSRÄKNING

31/12-18

1/1-18

INTÄKTER     TILLGÅNGAR    
Medlemsavgift 1315   Bank 4682 13 259
Extra anslag 0        
Summa intäkter 1315   Summa tillgångar 4682 13 259
KOSTNADER     SKULDER OCH EGET KAPITAL    
Medlemsmöten 8468   Skulder 0 0
Vara: föreläsare 606   Eget kapital 4682 13 259
           förtäring 2862        
           lokalhyra 5000        
Adminstration 1424        
Övrigt 0        
Summa kostnader 9892        
ÅRETS RESULTAT -8577   SKULDER OCH EGET KAPITAL 4682 13 259

 

Den 1 januari 2018 fanns på föreningens konto i Swedbank 13259 kr och vid årets slut 4682 kr. Alltså en betydande minskning av tillgångarna vid årets slut. Förklaringen till detta är

 • ökade utgifter i samband med fler kostsamma aktiviteter under valåret 2018 och
 • minskade redovisade medlemsavgifter för 2019 som enligt tidigare regler skulle ha inbetalats under 2018 (avgiften betalas i förväg). Partiet har beslutat att förändra betalningsrutinerna för den största delen av medlemsavgiften (medlemmar som betalar hela årsavgiften på en gång.) För 2019 kommer medlemsavgiften att inbetalats utifrån födelsedatum dvs i omgångar under verksamhetsåret. Det totala antalet medlemmar har varit i stort sett oförändrat under året jämfört med tidigare år.

Föreningen har inte några lån. Det egna kapitalet består av banktillgångar, som per 31 december 2018 uppgick till 4 682 kr.

Avslutande ord från styrelsen

Vi konstaterar med glädje ett ökat intresse för folkhälsa och sjukvård i samhället och vi fortsätter att driva på förändringar av verkligheten för en bättre och jämlikare hälsa.

Stockholm den 21 januari  2019

För styrelsen

Marianne Lindell-Fjæstad                                             Malin Dahlberg Markstedt

Lars Tocklin                                                                   Jamileh Hashemi

Petra Larsson                                                                 Hans Dahlberg

Lena Nilsson

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för S-föreningen Bättre och Jämlik hälsa år 2016

 

Medlemmar

Föreningen hade vid årets slut 50 medlemmar. Under året fick vi fyra nya medlemmar samtidigt som tre begärde utträde. Av det totala antalet medlemmar bor 14 utanför Stockholms län.

 

I föreningens regi finns ett nätverk av folkhälsointresserade personer, som inte är med i vår förening, men som bjuds in till föreningens öppna aktiviteter.

 

Styrelsen

Styrelsen har efter årsmötet bestått av Bernt Lundgren, ordförande, Berit Andersson, kassör och medlemsansvarig, Margareta Eklund, vice ordförande (t.o.m. juli 2016), samt ledamöterna, Marianne Lindell-Fjæstad, Malin Markstedt Dahlberg, Gunnar Sandell och Hans Dahlberg. Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden.

 

Medlemsvård

Under året har medlemmar värvats från några styrelsemedlemmars vänkrets. Nya medlemmar har också sökt sig spontant till föreningen vilket är glädjande.

 

Medlemsmöten

Årsmöte den 14 mars

Vid mötet valdes Irene Lindström till mötesordförande och Marianne Lindell-Fjæstad till mötessekreterare. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter föredragning av revisionsberättelsen av Birgitta Andersson. Birgitta Andersson och Staffan Hedlund valdes till ordinarie revisorer samt Gunilla Ekvall och Kurt Nilsson till revisorssuppleanter. Irene Lindström valdes till valberedning. Beslut fattades att ytterligare en person skulle väljas till valberedning vid näsa medlemsmöte. Till firmatecknare valdes Bernt Lundgren och Berit Andersson.

 

Årsmötet antog ett utskickat förslag till vision och allmänna mål samt en verksamhetsplan för år 2016. BoJH:s vision är att ”alla människor ska kunna må så bra som det är individuellt möjligt och känna fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Detta ska gälla oavsett om en person har en sjukdom eller en funktionsnedsättning”.

 

Allmänna mål: BoJH ska ”bidra med kunskap i frågor om folkhälsa och folkhälsopolitik väl internt i föreningen och partiet som externt i samhällsdebatten. BoJH ska i detta arbete sätta ljus på viktiga folkhälsopolitiska problem och medverka till att identifierade brister kan avhjälpas genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Mot den bakgrunden har föreningen valt ut tre målgrupper bland befolkningen vars situation i samhället och vars hälsoutveckling behöver uppmärksammas särskilt under de kommande åren”.

Målgrupper för folkhälsoinsatser: 1) Korttidsutbildade kvinnor i vård- och omsorgsyrken, 2) Barn och ungdomar med särskilt fokus på ungdomar som av olika skäl helt har hoppat av sin viktiga skolgång, 3) Äldre med psykisk ohälsa och ensamproblematik.

I verksamhetsplanen redovisades även en plan med strategiska aktiviteter i form av kontakter, möten och påverkansarbete. Bland övriga frågor togs upp behovet av att värva ytterligare medlemmar. Vid årsmötet deltog tolv medlemmar.

 

Medlemsmöte den 12 maj med föreläsning av Pebbles Karlsson Ambrose

Författaren Pebbles Karlsson Ambrose, som har tilldelats Psykiatrifondens antistigmapris och som arbetar med att försöka ta bort fördomar mot människor som har psykisk sjukdom, föreläste om missbruksvården och om varför människor med psykisk sjukdom lever 20 år kortare tid än övrig befolkning och har allra sämst ekonomi.

Vid mötet informerades också om föreningens öppna ABF-möte den 11 april om utbildning, arbete och hälsa bland Stockholms unga samt om behandlingen av BoJH:s motioner vid Arbetarkommunens årsmöte den 16-17 april och om läget i arbetet för våra tre målgrupper.

 

Medlemsmöte den 4 augusti om motioner till partikongressen 2017

Detta medlemsmöte om motioner hölls den 4 augusti för att föreningen senast den 10 augusti skulle kunna sända motionsförslag till arbetarekommunen och den socialdemokratiska partikongressen i april 2017. Följande motioner hade inkommit till styrelsen och sänts ut till medlemmarna:

 • Motion om insatser för att förbättra arbetsförhållanden för korttidsutbildade kvinnor i vård- och omsorgsyrken.
 • Motion om psykologisk kompetens för att möta flyktingar som har trauman eller andra psykologiska problem som kan påverka etableringen i det svenska samhället.
 • Motion om kostnadsfria antipsykotiska läkemedel för alla med psykossjukdomar och kostnadsfri litium för alla med bipolär sjukdom typ 1 – i alla landsting.
 • Motion om jämlikare vård och hälsa.
 • Motion om att förlänga livslängden hos människor med allvarliga psykiska sjukdomar.
 • Motion om ett brett hälsostödjande arbete.

Motionerna godtogs av medlemsmötet efter smärre justeringar i några fall.

 

Utvidgat medlemsmöte den 6 oktober med föredrag av professor Olle Lundberg

I regeringsförklaringen 2014 slog statsministern fast målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Professor Lundberg, ordförande i den tillsatta Kommissionen för Jämlik Hälsa, presenterade kommissionens första delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55). I betänkandet redogör kommissionen för valet att inrikta arbetet framöver på två relaterade ansatser för att skapa mer jämlik hälsa;

 1. mer jämlika livsvillkor och 2. mer strategisk styrning. Efter föredraget ställdes frågor och diskuterades betänkandet. I mötet deltog 16 medlemmar och 16 externt inbjudna gäster, varav två riksdagsledamöter, några forskare och personer verksamma inom områdena funktionshinder, folkhälsa och psykisk hälsa.

 

Medlemsmöte den 17 november om läget i partiprojektet Framtidsstaden m.m.

Vår kommunsekreterare och medlem i vår förening, Johan Sjölander, besökte oss och berättade om läget i partiprojektet Framtidsstaden. Underlag om framtidsstaden finns på:

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Vart-parti/medlemsinfo/Framtidsstaden/

Vid mötet behandlades även nya motioner, primärt om Framtidsstaden, för behandling av AK vid AK:s årsmöte under våren 2017. Följande motioner hade inkommit:

 • Motion om politik för en god och jämlik hälsa
 • Motion om behov av kurser för ökad kompetens i arbetet med äldres psykiska hälsa – för omsorgs-/vårdarbetare och anhöriga
 • Motion om minskad depression bland äldre genom fysisk träning
 • Motion om markpolitik, förtätning och risk för ohälsa.

 

Öppna seminarier på ABF-huset

Föreningen har i samverkan med ABF anordnat ett seminarium under våren.

 

Seminarium den 11 april om ”Klyftor i utbildning, arbete och hälsa bland Stockholms unga – vad gör stadens ansvariga?”

Unga vuxna är särskilt utsatta när det gäller arbetslöshet. Bristande möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden påverkar ungas hälsa mer än vuxnas. Unga som inte går vidare till gymnasiestudier eller avbryter studierna är de som har störst svårigheter på dagens arbetsmarknad och därmed risk för ohälsa även i vuxenlivet.

Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd, Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och Malin Dahlberg Markstedt, jurist och barnrättsexpert medverkade i detta möte om vad som görs för dessa så kallade drop-out-ungdomar som varken studerar eller arbetar.

 

Seminarium den 18 oktober om äldrefrågor

Detta annonserade seminarium genomfördes aldrig. Styrelsens avsikt är att återkomma med ett seminarium i ämnet under 2017.

 

Påverkansarbete

Utöver den påverkan som sker genom mötena på ABF-huset har föreningen påverkat den nationella kommissionen för jämlik hälsa genom en skrivelse samt lämnat förslag till arbetarkommunen genom motioner.

 

Skrivelse till professor Olle Lundberg och folkhälsoministern

Efter seminariet den 6 oktober med professor Olle Lundberg tog styrelsen initiativ till en skrivelse från föreningen till Olle Lundberg med en kopia till folkhälsominister Gabriel Wikström. I skrivelsen som är daterad den 24 oktober redovisades kommenterar styrelsen valet av centrala områden och framhåller att vi önskar ytterligare ett område, ”tillgång till god vård och omsorg”. Merparten av våra synpunkter handlar om områdena styrning, mål, organisering/genomförande av politiken och uppföljning. Utöver detta tar vi upp frågor om lagreglering, analys av bristen på framgång med den förda politiken, skäl att motverka ojämlikhet i hälsa samt individens och samhällets ansvar. Till synpunkterna finns också knutet en bilaga där vår medlem professor Göran Dahlgren lämnar förslag och kommentarer till betänkandet.

Motioner till Stockholms arbetarekommun

Vid medlemsmötet den 4 augusti antogs motioner med inriktning på partikongressen i april 2017. Motionerna behandlades av Arbetarekommunens (AK) representantskap den 22 oktober. Här redovisas AK:s kommentarer till våra sex motioner och besluten vid repskapsmötet.

 

 • Motion (A9) om insatser för att förbättra arbetsförhållandena för korttidsutbildade kvinnor i vård- och omsorgsyrken. Kommentar från AK:s styrelse om motionerna A1-A22 under rubriken Arbete: Styrelsen delar i helhet eller delar motionärernas uppfattning och har därför helt eller delvis arbetat in kraven i partimotionerna ”En hållbar miljö för jobbet” och ”Ordning och reda på svensk arbetsmarknad”. Beslut:

 

 • Motion (K16) om ett brett hälsofrämjande arbete Kommentar från AK:s styrelse: Motionen föreslår åtgärder som syftar till att partiet ska gå i spetsen för en bättre och jämlik hälsa genom arbete för mer jämställda livsvillkor, goda levnadsvanor och em mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård till gagn för alla. Detta är ett bra förslag, och detta arbete pågår redan idag i partistyrelsen genom arbetsgrupper gällande Jämlikhet respektive Sjukvård. Där ingår förtroendevalda från hela Sverige, t.ex. Stockholms landstingspolitiker Talla Alkurdi och Dag Larsson. Grupperna ska presentera sina förslag framöver. Beslut:

 

 • Motionen (K21) om insatser för att förlänga livslängden hos människor med allvarliga psykiska sjukdomar. Kommentar från AK:s styrelse: Motionen tar upp att personer med psykiska sjukdomar löper högre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar, eller i cancersjukdomar, för att hälso- och sjukvården inte tar dessa personer på allvar. Detta trots att patientgruppen faktiskt söker vård oftare än andra. För att öka livslängden och förbättra hälsan hos personer med psykisk ohälsa så krävs fler åtgärder, bland annat årliga hälsokontroller för personer med allvarlig psykisk sjukdom. Motionens förslag är konstruktiva och föreslås skickas vidare till partikongressen. Beslut: Att anta motionen som sin egen och sända den till partikongressen 2017.

 

 • Motionen (K22) om psykologisk kompetens för att möta flyktingar som har trauman eller andra psykologiska problem som kan påverka etableringen i det svenska samhäll Kommentar från AK:s styrelse: Motionen är mycket angelägen med välformulerade förslag. Vi ser dock att besluten gällande dessa förslag ska tas på regional nivå och uppmuntrar därför motionären att skicka den till förtroendevalda S-politiker på landstings- och regional nivå runt om i Sverige. Förslag avslag. Efter diskussion beslutades dock att anta motionen som sin egen och sända den till partikongressen 2017.

 

 • Motionen (K27) om jämlikare vård och hälsa. Kommentar från AK:s styrelse: Primärvården definieras i 5 § HSL som en del av den öppna vården som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper ska svara för befolkningens behov. Motionen lyfter problematiken med en ojämlik hälso- och sjukvård som prioriterar patienter med lätta vårdbehov samt genom etableringsfriheten som leder till ett ojämlikt utbud. Det obligatoriska vårdvalssystemet i primärvården som den borgerliga regeringen införde orsakade konsekvenser som är exempel på detta. Motionens förslag är konstruktiva och syftar tydligt till att få ett behovsbaserat vårdutbud med friheten att välja vårdgivare för patienten. Beslut: Att anta motionen som sin egen och sända den till partikongressen 2017.

 

 • Motion (K28) om kostnadsfria antipsykotiska läkemedel för alla med psykossjukdomar och kostnadsfri litium för alla med bipolär sjukdom typ 1 – i alla landsting. Kommentar från AK:s styrelse: Motionären lyfter en mycket viktig fråga för en mycket utsatt patientgrupp. Den ekonomiska utsattheten, och eventuell skuldsättning har visat sig vara ett hinder för patienter generellt att återhämta sig och återgå till vardagen. Samhället har ett stort ansvar för att denna patientgrupp får stöd att tillfriskna och återfå en fungerande vardag.

 

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Detta är ett sätt att förhindra ekonomisk utsatthet, och eventuell skuldsättning vid sjukdom. Andra sätt är genom våra socialförsäkringssystem och aktiva jobbskapande åtgärder.

 

Många kroniska sjukdomar kräver dyra läkemedelsbehandlingar där staten subventionerar kostnaderna inom ramen för högkostnadsskyddet. Vi ser inte anledning att undanta specifikt antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel från lagstiftning gällande högkostnadsskyddet. Beslut: Avslag.

 

 

Vid medlemsmötet den 17 november antogs fyra motioner med särskilt inriktning på partiprojektet Framtidsstaden och för avgörande av AK under våren 2017. Här redovisas innehållet i korthet:

 

 • Motion om politik för en god och jämlik hälsa. Styrelsen redovisar i denna motion några synpunkter med anknytning till delbetänkandet SOU 2016:55 ”Det handlar om jämlik hälsa” som vi önskar att arbetarkommunen beaktar i sin politik för Framtidsstaden. Styrelsen menar att de av kommissionen valda områdena – 1. Det tidiga livet; 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning; 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö; 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter; 5. Boende och närmiljö; 6. Levnadsvanor; 7. Kontroll, inflytande och delaktighet – dels väl täcker hälsans viktigaste bestämningsfaktorer, dels har en väsentlig bäring på kommunal politik, men att ett prioriterat område 8, som har anknytning till både landstingets om kommunens kompetensområden, bör tillkomma med rubriken God vård och omsorg.

 

 • Motion om behov av kurser för ökad kompetens i arbetet med äldres psykiska hälsa – för omsorgs-/vårdarbetare och anhöriga. Styrelsen framhåller i motionen att behovet av kursverksamhet om äldres psykiska hälsa är mycket stort och att kurser behöver utvecklas för att förmedla och diskutera kunskap, verktyg och metoder med inriktning på ett hälsosamt och positivt åldrande. Sådana kurser bör också kompletteras med regelbunden professionell handledning för anställda inom vård och omsorg.

 

 • Motion om minskad depression bland äldre genom fysisk träning. Bland äldre i Sverige är depression ett av de vanligaste hälsoproblemen. Fysisk aktivitet kan minska risken för psykisk ohälsa och öka välbefinnandet. Nya studier visar att fysisk aktivitet även kan användas som behandling vid t.ex. depressionstillstånd och medför en lägre risk att återinsjukna. Styrelsen framhåller att arbetarekommunen i arbetet med Framtidsstaden bör lyfta fram behovet av samverkan mellan kommunen, primärvården och olika frivilligorganisationer vad gäller fysisk träning som metod för att minska depression bland äldre.

 

 • Motion om markpolitik, förtätning och risk för ohälsa. Idag har Stockholm en bostadskris. Nybyggnadstakten är omfattande. 140 000 nya bostäder planeras för de kommande 15 åren. Om detta leder till en förtätning av staden är risken stor för ökad ohälsa. Styrelsen uppmärksammar i motionen risken för att dels mark i parker kommer att tas i anspråk, dels projekt i innerstaden kommer att prioriteras då markpriserna där är högre än i ytterområdena. Med avseende på detta önskar styrelsen att hänsyn ska tas till den forskning som bedrivs om stadsnaturens betydelse för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa, att den viktiga stadsnatur som nu finns i översikts- och detaljplaner ska säkerställas i byggnadsplaneringen samt att hälsa, klimatanpassning och ekosystem ska integreras med stadsnaturen i bostadsbyggandet.

 

Nomineringar

 • Inga nomineringar har varit aktuella under året.

 

Ekonomisk berättelse

 

Resultat- och Balansräkning 2016

 

RESULTATRÄKNING 2016 BALANSRÄKNING 31/12-16 1/1-16
           
INTÄKTER TILLGÅNGAR
Medlemsavgifter 856 Bank 13 348 14 542
Summa intäkter 856 Summa tillgångar 13 348 14 542
KOSTNADER SKULDER och EGET KAPITAL
Medlemsmöten 1 492 Skulder 0 0
Administration 112 Eget kapital 13 348 14 542
Övrigt 446
Summa kostnader 2 050 SUMMA SKULDER och EK    
ÅRETS RESULTAT -1 194 SUMMA SKULDER och EK 13 348 14 542

 

Merparten av medlemsavgifterna för 2016 sattes in på vårt konto redan 2015. Resultatet för 2016 blev negativt, – 1 194 kronor. Vid utgången av 2016 uppgick föreningens tillgångar till 13 348 kronor.

 

Avslutande ord från styrelsen

 

Arbetet under år 2016 har som framgår av verksamhetsberättelsen haft fokus på flera olika saker:

 • Att fortsätta följa arbetet i Kommissionen för Jämlik Hälsa. Med avseende på det anordnade vi ett utvidgat medlemsmöte om kommissionens delbetänkandet Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55). Vidare redovisade styrelsen under november synpunkter på betänkandet i en skrivelse till kommissionens ordförande och folkhälsoministern.
 • Att vid öppna möten, medlemsmöten och i motioner lyfta fram behovet av åtgärder för de grupper som föreningen har prioriterat i verksamhetsplanen för 2016. Dessa grupper är:

Korttidsutbildade kvinnor i vård- och omsorgsyrken (Motion till AK med avseende på S kongress 2017, motionen fick dock avslag av AK)

Ungdomar som har hoppat av sin viktiga skolgång och är arbetslösa (Öppet möte på ABF i april 2016)

Äldre med psykisk ohälsa och ensamproblematik (Motion till AK om behov av kurser för ökad kompetens i arbetet med äldres psykiska hälsa; Motion till AK om minskad depression bland äldre genom fysisk träning)

 

 • Utöver nämnda grupper har arbetet inriktats även på följande frågor och grupper:

En mer jämlik hälso- och sjukvård (Motion accepterad av AK som kongressmotion)

Psykiskt sjukas livsvillkor och användning av läkemedel (Motion om att förlänga livslängden hos människor med allvarliga psykiska sjukdomar, accepterad av AK som kongressmotion; Motion om kostnadsfria antipsykotiska läkemedel, avslagen av AK )

Flyktingars hälsa och etablering (Motion om psykologisk kompetens för att möta flyktingar som har trauman eller andra psykologiska problem som kan påverka etableringen i det svenska samhället, accepterad av AK som kongressmotion).

Synpunkter på Framtidsstaden via flera motioner, bl.a. motionen till AK om politik för en jämlik hälsa.

 

 • Styrelsen lovade i verksamhetsplanen för 2016 att göra en uppföljning av föreningens aktiviteter under året. Styrelsen bedömning är att en hel del har uträttats, vilket framgår av ovanstående. Däremot har tankarna som framfördes vid årsmötet i mars 2016 om att knyta intresserade medlemmar i BoJH till arbete i tre arbetsgrupper inte fungerat. Grupperna är: Korttidsutbildade kvinnor i vård- och omsorgsyrken; Ungdomar som har hoppat av sin viktiga skolgång och är arbetslösa; Äldre med psykisk ohälsa och ensamproblematik. Ett skäl till detta är att styrelsen inte har haft kapacitet att fullfölja idén om arbete i arbetsgrupper. Vid årsmötet framhölls också att ett arbete bör initieras för att få fler medlemmar till föreningen. Ett visst arbete har gjorts under 2016 men det behöver intensifieras under 2017.

 

 

Stockholm den 23 januari 2017

 

 

 

För styrelsen

Bernt Lundgren, ordförande

Annonser