Verksamhetsplaner

 

S-Föreningen Bättre och Jämlik Hälsa, BoJH

Verksamhetsplan 2019, Stockholm den 5 december 2018

 

1. INLEDNING

Föreningen Bättre och Jämlik Hälsa är en socialdemokratisk förening knuten till Stockholms arbetarekommun och med medlemmar från hela landet. I ett strategidokument från år 2009 markerade föreningen följande som sin åsikt:

”Vi anser att socialdemokratins yttersta strävan ska handla om att alla människor ska kunna må så bra som det är individuellt möjligt och känna välbefinnande. Detta ska gälla oavsett om en person har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. En god hälsa innebär att känna meningsfullhet i tillvaron, att ha ork och att kunna styra och hantera sitt liv efter de förutsättningar man har. En människa som mår bra har större förmåga att i övrigt ta tillvara sina möjligheter, engagera sig för andra och utnyttja de fri- och rättigheter som ska finnas i ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Vi delar Världshälsoorganisationens synsätt att en god hälsa utifrån individens egna förutsättningar ska vara en rättighet”.

2. VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

Vision

Vår förening bidrar till en bättre och jämlik hälsa samt till att folkhälsa och folkhälsopolitik blir välkända begrepp.

Verksamhetsidé

BoJH vill sätta ljus på viktiga folkhälsopolitiska frågor samt åstadkomma en förbättring av identifierade brister. Vi ska bidra med kunskap i frågor om folkhälsa och folkhälsopolitik såväl internt i föreningen och partiet som externt i samhällsdebatten. Målet är även att driva frågor om utveckling av identifierade brister och behov av förbättring i frågor om folkhälsa och hälsoskillnader bland befolkningen.

Folkhälsopolitiska ställningstagande

• Klimatförändringar som motverkar en god folkhälsa måste motverkas.

• Verka för att samhällets resurser fördelas utifrån ett jämlikt folkhälsoperspektiv.

• Motverka segregering i samhället bl.a. genom att i alla välfärdssektorer avbryta

marknadsekonomiska styrsystem.

• En effektiv och kvalitativ vård ska sträva efter en jämlik hälsa.

• Förebyggande vård och omsorg ska integreras i all välfärd för att stärka folkhälsan.

• Med förebyggande vård stärka folkhälsan.

• Den psykiatriska vården ska skötas genom ett samarbete mellan landsting, kommun och stat.

3. Prioriterade områden 2019 som en följd av år 2018 års arbete

Kommissionens förslag till åtgärder. Kommissionen säger: ”Jämlik hälsa handlar ytterst om välfärd och livsvillkor, om att människors uppväxtvillkor, utbildningschanser, boendemiljö, arbetsmiljö och inkomster skiljer sig systematiskt åt mellan olika sociala grupper och att dessa skillnader måste bli mindre.”

Kommissionen lyfter bl.a. fram vikten av ett långsiktigt, löpande tvärsektoriellt arbete med stöd från den nationella nivån och att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna och nivåerna klargörs. Kommuner, landsting och regioner bör arbeta i nära samverkan. Vi kommer att följa detta arbete och den proposition som blev följden av kommissionens arbete och uppmärksamma eventuella nya riktlinjer.

Vårdval (Vårdval Stockholm är ett patientvalsystem i Stockholms län. Systemet innebär bland annat att Stockholms läns landsting auktoriserar vårdgivare inom olika vårdområden, och att länets patienter därefter har möjlighet att själva välja vilken klinik eller annan vårdgivare som de vill vända sig till. Den auktoriserade verksamheten kan etablera sig var som helst inom det område som omfattas av Vårdval Stockholm (hela Stockholms län utom Norrtälje kommun) och patienten kan välja den vårdgivare som hon/han anser passar bäst. Landstingsägda och privatägda verksamheter omfattas av samma regelverk och ersättningssystem.) Sedan 2010 har ca 300 nya privata vårdcentraler etablerats i vårt land. Vårdvalet innebär att läkarna har fritt val att etablera sig var de vill utan tanke på befolkningsstrukturen. Det innebär att i vissa socioekonomiskt belastade område finns få eller inga husläkarmottagningar och i socioekonomiskt starka områden där behoven är lägre finns många centraler etablerade. Vårdutnyttjandet har blivit mer ojämlikt då främst patienter med lindriga symtom och mindre vårdbehov tillkommit. Denna patientkategori gör också fler läkarbesök. Det finns inget områdesansvar och ingen betald förebyggande vård och omsorg eller forskning. Att välja läkare har varit ett fritt val i 25 år. Vårdval betyder något helt annat.

I 2018 års v-plan skrev vi:

Vårdvalets konsekvenser för den jämlika vården är väl känt.

Detta mål är fortfarande aktuellt 2019.

• Följa debatten och utredningarna kring vårdvalet och ge en tydlig bild av vad

vårdvalet innebär och vad vi inom socialdemokratin önskar istället. Att vi önskar

valfrihet för patienten och inte etableringsfrihet för vårdföretagen.

• Slå hål på myten om vårdval och visa på vad det betyder för tillgänglighet, kunskap,

styrning, kontroll, kontinuitet, forskning, folkhälsoarbete och områdesansvar.

• Träff med landstingspolitiker.

Genom vår ”vårdvalsgrupp” fortsätter vi arbetet genom att direkt till

landstingsguppen i fullmäktige ge våra synpunkter och kunskaper och

utvecklar oss till en referensgrupp till landstinget. Vi vill driva på så

att en analys görs av hälsofrämjande insatsers effekt i samhället.

Psykiskt sjukas livsvillkor

Uppföljning av tankarna om hälsokontroller för personer med allvarliga psykiska sjukdomar (motion till kongressen).

Inhämta information om den psykiatriska vården inom SLL både vad gäller vuxna och barn.

Uppmärksamma allmänhet och politiker på barn och ungdomars bristande vård, jämföra vården inom BUP och Erikastiftelsen

Påverka första ledets psykiatri, dvs primärvården, så att psykisk hälsa kommer i fokus.

I maj 2018 hade föreningen ett välbesökt seminarium om den psykiatriska vården där flera förslag om förbättringar framkom. Dessa förslag har sammanställts av ”psykiatrigruppen” och resulterat i två motioner till arbetarkommunens årsmöte. Dessa motioner kommer att följas upp av ”psykiatrigruppen”. Fortsättningsvis kommer psykiatrigruppen även följa upp alliansens förslag att förstärka primärvården och gruppen kommer att ha fokus på hur patienters (barns och vuxnas) rättigheter med psykisk ohälsa kommer att tillvaratas.

4. MÅL OCH AKTIVITETER 2019

1. Föreningens blogg.

Föreningens blogg ska vara väl uppdaterad och informativ.

• Bloggen aktiveras genom att styrelsen lär sig blogghantering.

2. Medlemmar.

Föreningen ska återigen ha 20 nya medlemmar år 2019.

• Via bloggen få kontakt med socialdemokratiska föreningar och avdelningar.

• Vid ABF- möten och öppna möten ska vi värva medlemmar.

• Vi ordnar seminarier och diskussioner på två orter utanför Stockholm

3. Klimatförändringar och hälsa

Föreningen ska påbörja arbetet med att tydliggöra kopplingen mellan klimatförändringar och

hälsa genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning.

• Föreningen ska inbjuda till minst ett öppet möte med föredragande expert i ämnet.

• Föreningen ska skriva en motion till socialdemokratiska partiet om behovet av att

motverka negativa klimatförändringar ur ett folkhälsoperspektiv

4. Sjukvårdspolitik

Föreningen skall sträva efter att en socialdemokratisk sjukvårdsstrategi utarbetas.

• Föreningen ska inbjuda medlemmarna till sjukvårdspolitiska strategidiskussioner

• Föreningen ska verka för att upprätta regelbundna kontakter med socialdemokratiska politiker i landstingen

5. Kunskapsstöd

Föreningen skall vara ett kunskapsstöd till socialdemokratiska politiker i hälso- och sjukvården

• Skapa träffar med för partiet i olika sjukvårdsbeslutande församlingar

• Skriva debattartiklar och insändare

6. Rättighet för personer med funktionsnedsättning att leva ett värdefullt liv. Vi ger remissvar till utredningen om LSS

• Samarbete med s-föreningen funktionsnedsättning och jämlikhet

• Sätta oss in i brukarnas perspektiv

AKTÖRER SOM VILL VI PÅVERKA OCH HA DIALOG MED

– Regeringen

– Riksdag

– Arbetarkommunen

– Förtroendevalda i landstingsgruppen

– Ha dialog med forskning

– Partiets regionala och lokala organisationer

– Övriga relevanta organisationer

7. UPPFÖLJNING

Styrelsen ska följa upp och utvärdera föreningens aktiviteter.

Styrelsen för BoJH

Stockholm den 5 december 2018

 

 

Verksamhetsplan för Bättre och Jämlik Hälsa 2018

 1. INLEDNING

Föreningen Bättre och Jämlik Hälsa är en socialdemokratisk förening knuten till Stockholms arbetarekommun och med medlemmar från hela landet. I ett strategidokument från år 2009 markerade föreningen följande som sin åsikt:

”Vi anser att socialdemokratins yttersta strävan ska handla om att alla människor ska kunna må så bra som det är individuellt möjligt och känna välbefinnande. Detta ska gälla oavsett om en person har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. En god hälsa innebär att känna meningsfullhet i tillvaron, att ha ork och att kunna styra och hantera sitt liv efter de förutsättningar man har. En människa som mår bra har större förmåga att i övrigt ta tillvara sina möjligheter, engagera sig för andra och utnyttja de fri- och rättigheter som ska finnas i ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Vi delar Världshälsoorganisationens synsätt att en god hälsa utifrån individens egna förutsättningar ska vara en rättighet”.

 1. VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

Vision

Vår förening bidrar till en bättre och jämlik hälsa samt till att folkhälsa och folkhälsopolitik blir välkända begrepp.

Verksamhetsidé

BoJH vill sätta ljus på viktiga folkhälsopolitiska frågor samt åstadkomma en förbättring av identifierade brister. Vi ska bidra med kunskap i frågor om folkhälsa och folkhälsopolitik såväl internt i föreningen och partiet som externt i samhällsdebatten. Målet är även att driva frågor om utveckling av identifierade brister och behov av förbättring i frågor om folkhälsa och hälsoskillnader bland befolkningen.

Mot den bakgrunden har föreningen valt ut ett antal målgrupper bland befolkningen vars situation i samhället och vars hälsoutveckling behöver uppmärksammas särskilt under de kommande åren.

Vårdpolitiska ställningstagande

 • Effektiv och kvalitativ vård som tar hänsyn till jämlik hälsa.
 • Med förebyggande vård stärka folkhälsan.
 • Verka för att ”vårdvalet” avskaffas eller hitta ny struktur.
 • Undersöka möjliga alternativ till bemanningsläkare och bemanningssjuksköterskor.
 • Verka för att vårdbiträden åter bemannar sjukvården.
 1. PRIORITERADE OMRÅDEN 2018

Kommissionens förslag till åtgärder.
Kommissionen säger: ”Jämlik hälsa handlar ytterst om välfärd och livsvillkor, om att människors uppväxtvillkor, utbildningschanser, boendemiljö, arbetsmiljö och inkomster skiljer sig systematiskt åt mellan olika sociala grupper och att dessa skillnader måste bli mindre.”

Kommissionen lyfter bl.a. fram vikten av ett långsiktigt, löpande tvärsektoriellt arbete med stöd från den nationella nivån och att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna och nivåerna klargörs. Kommuner, landsting och regioner bör arbeta i nära samverkan.

Vårdval
Sedan 2010 har ca 300 nya privata vårdcentraler etablerats i vårt land. Vårdvalet innebär att läkarna har fritt val att etablera sig var de vill utan tanke på befolkningsstrukturen. Det innebär att i vissa socioekonomiskt belastade område finns få eller inga husläkarmottagningar och i socioekonomiskt starka områden där behoven är lägre finns många centraler etablerade. Vårdutnyttjandet har blivit mer ojämlikt då främst patienter med lindriga symtom och mindre vårdbehov tillkommit. Denna patientkategori gör också fler läkarbesök. Det finns inget områdesansvar och ingen betald förebyggande vård eller forskning. Att välja läkare har varit ett fritt val i 25 år. Vårdval betyder något helt annat som vi behöver tydliggöra för våra väljare.

 Psykiskt sjukas livsvillkor
Uppföljning av tankarna om hälsokontroller för personer med allvarliga psykiska sjukdomar (motion till kongressen). Ytterligare granskning av problemet med stora kostnader för läkemedel för personer med psykossjukdomar och bipolär sjukdom.

Inhämta information om den psykiatriska vården inom SLL både vad gäller vuxna och barn.

Påverka första ledets psykiatri, dvs primärvården, så att psykisk hälsa kommer i fokus.

Målgrupper

 • 2018 Patienter i kontakt med vården
 • 2019 Flyktingar med traumaproblematik.
 • 2019 Överviktiga barn.
 • 2019 Personer med funktionsnedsättning
 1. MÅL OCH AKTIVITETER 2018

     1.       Föreningens blogg.
              Föreningens blogg ska vara väl uppdaterad och informativ.

 • Bloggen aktiveras genom att styrelsen lär sig blogghantering.
 1. Medlemmar.
  Föreningen ska återigen ha 20 nya medlemmar år 2018.
 • Via bloggen få kontakt med socialdemokratiska föreningar och avdelningar.
 • Vid ABF- möten och öppna möten ska vi värva medlemmar.
 1. Vårdval
  Vårdvalets konsekvenser för den jämlika vården är väl känt.
 • Följa debatten och utredningarna kring vårdvalet och ge en tydlig bild av vad vårdvalet innebär och vad vi inom socialdemokratin önskar istället. Att vi önskar valfrihet för patienten och inte etableringsfrihet för vårdföretagen.
 • Slå hål på myten om vårdval och visa på vad det betyder för tillgänglighet, kunskap, styrning, kontroll, kontinuitet, forskning, folkhälsoarbete och områdesansvar.
 • Träff med landstingspolitiker.
 • Aktiviteter i valrörelsen.
 1. Kommissionen för jämlik hälsa.
  Vi har följt upp kommissionens förslag.
 • Kontakt med kommuner och landsting samt SKL.
 1. Psykiskt sjukas livsvillkor och kontakt med vården
  Ge ledtrådar till alternativa system för vuxen- och barnpsykiatrin inklusive första ledets psykiatri
 • Följa ”Psykiatrigruppens” arbete
 • Rundabordssamtal under hösten 2018
 • Titta över högkostnadsskyddet
 • Uppmärksamma allmänhet och politiker på barn och ungdomars bristande vård, jämföra vården inom BUP och Erikastiftelsen.
 1. VI FÖRBEREDER OCH INITIERAR KONTAKTER FÖR ARBETE ÅR 2019.

Flyktingars hälsa och etablering

 • Samtala med regeringsföreträdare och S-politiker på landsting- och kommunal nivå om hur flyktingars psykiska status påverkar etableringen.
 • Ta del av EU-kommissionens arbete kring hälsa och migration.
 • Informera oss om de sju vårdcentralerna som har uppdrag att utföra hälsocentraler för flyktingar samt traumavården.
 • Samarbete med Centrum för papperslösa.

Se över högkostnadsskyddet.

 • Högkostnadskyddet är nu uppdelat i läkar/sjukvårdsbesök, läkemedel och hjälpmedel. Detta bör samordnas i ett enda system.
 • Vi informerar oss och undersöker den politiska viljan.

Bättre hälsa för överviktiga barn

 • Informera oss om primärvårdens uppdrag vad gäller överviktiga barn samt samarbete mellan BVC och socialtjänsten.
 • Följa idén om folkhälsocentraler

Rättighet för personer med funktionsnedsättning att leva ett värdefullt liv

 • Samarbete med s-föreningen funktionsnedsättning och jämlikhet
 • Sätta oss in i brukarnas perspektiv
 1. AKTÖRER SOM VILL VI PÅVERKA
 • Regeringen
 • Arbetarkommunen
 • Förtroendevalda
 • Forskning
 • Partiets regionala och lokala organisationer
 • Pensionärsorganisationer som PRO och SPF Seniorerna
 • Fackliga organisationer
 1. UPPFÖLJNING

Styrelsen ska följa upp och utvärdera föreningens aktiviteter.

Styrelsen för BoJH december 2017

 

Verksamhetsplan 2017

 1. INLEDNING

Föreningen Bättre och Jämlik Hälsa är en socialdemokratisk förening knuten till Stockholms arbetarekommun och med medlemmar från hela landet. I ett strategidokument från år 2009 markerade föreningen följande som sin åsikt:

”Vi anser att socialdemokratins yttersta strävan ska handla om att alla människor ska kunna må så bra som det är individuellt möjligt och känna välbefinnande. Detta ska gälla oavsett om en person har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. En god hälsa innebär att känna meningsfullhet i tillvaron, att ha ork och att kunna styra och hantera sitt liv efter de förutsättningar man har. En människa som mår bra har större förmåga att i övrigt ta tillvara sina möjligheter, engagera sig för andra och utnyttja de fri- och rättigheter som ska finnas i ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Vi delar Världshälsoorganisationens synsätt att en god hälsa utifrån individens egna förutsättningar ska vara en rättighet”.

Bland flera förslag i strategidokumentet fanns ett förslag om tillsättandet av en nationell jämlikhetskommission för att minska de sociala hälsoskillnaderna. Bakgrunden till detta förslag var bland annat att Sverige trots en nationell folkhälsopolitik sedan år 2003 – och med ett övergripande mål att ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” – inte hade lyckats minska hälsoklyftorna.

I regeringsförklaringen i oktober 2014 redovisade statsministern målet att ”de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation” samt att en kommission för jämlik hälsa skulle tillsättas. Arbetet för att förbättra folkhälsan skulle stärkas bland annat genom en tydligare ansvarsfördelning och bättre uppföljning. Direktiv för kommissionen beslutades under våren 2015 (dir. 2015:60) och den Nationella kommissionen för jämlik hälsa började arbeta från hösten 2015. Uppdraget är att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna. Kommissionens huvudsakliga fokus är hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoskillnader mellan könen ska också genomgående uppmärksammas. Resultatet av kommissionens arbete ska slutredovisas senast den 31 maj 2017.

Föreningen har medverkat till att den nämnda jämlikhetskommissionen har kommit till stånd och att en nationell vision för jämlik hälsa har presenterats av regeringen.

I den här verksamhetsplanen redovisas med detta som utgångspunkt den vision, de mål och de aktiviteter som föreningen avser att arbeta utifrån under år 2017.

 1. VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

 Vision

Vår förening bidrar till en bättre och jämlik hälsa samt till att folkhälsa och folkhälsopolitik blir välkända begrepp.

Verksamhetsidé

BoJH vill sätta ljus på viktiga folkhälsopolitiska frågor samt åstadkomma en förbättring av identifierade brister. Vi ska bidra med kunskap i frågor om folkhälsa och folkhälsopolitik såväl internt i föreningen och partiet som externt i samhällsdebatten. Målet är även att driva frågor om utveckling av identifierade brister och behov av förbättring i frågor om folkhälsa och hälsoskillnader bland befolkningen.

Mot den bakgrunden har föreningen valt ut ett antal målgrupper bland befolkningen vars situation i samhället och vars hälsoutveckling behöver uppmärksammas särskilt under de kommande åren.

Målgrupper för folkhälsoinsatser

 • Barn och ungdomar med särskilt fokus på ungdomar som av olika skäl helt har hoppat av sin viktiga skolgång.
 • Äldre med psykisk ohälsa och ensamproblematik.
 • Psykiskt sjuka i kontakt med vården.
 • Flyktingar med traumaproblematik.
 • Korttidsutbildade kvinnor i vård- och omsorgsyrken.
 • Socialsekreterare MÅL OCH AKTIVITETER 2017

3.       MÅL OCH AKTIVITETER 2017

 1. Föreningens blogg.

Föreningens blogg ska vara väl uppdaterad och informativ.

 • Bloggen aktiveras genom att styrelsen lär sig blogghantering.
 1. Medlemmar.

Föreningen ska ha 20 nya medlemmar år 2017. Fler medlemmar ska delta aktivt i föreningens arbete.

 • Via bloggen få kontakt med socialdemokratiska föreningar och avdelningar.
 • Vid ABF- möten och öppna möten ska vi värva medlemmar.

     3. Barn och ungdomar som har hoppat av sin viktiga skolgång och är arbetslösa.

Vi ska ha god kunskap om orsaker till avhopp och möjliga åtgärder.

 • ABF- möte i april.
 • Kontakt med Emilia Bjuggren och Olle Burell om kommunens arbete med denna grupp ungdomar och resultatet av arbetet sedan 2014 då den nya majoriteten kom till makten.
 1. Nationella kommissionen för jämlik hälsa.

Vi ska ha god kännedom om kommissionens slutbetänkande och föra ut viktiga kunskaper till debatt och åtgärdsinitiativ.

 • ABF-möte i juni

där vi bjuder in Olle Lundberg (kommissionens ordförande) och Gabriel                                                            Wikström (folkhälsominister m.m.) att informera och diskutera.

 • Vi följer upp kommissionens förslag på åtgärder.
 1. En mer jämlik hälso- och sjukvård

Vi gör oss synliga genom systematiskt målinriktat arbete.

 • Medlemsmöte i september
  där vi tillsammans utvecklar våra mål och verksamhetsidéer genom att inbjuda Göran Dahlgren till ett medlemsmöte och med detta som utgångspunkt formulera ett arbetsinnehåll för BoJH i frågan. Göran Dahlgren är medlem i BoJH och gästprofessor vid University of Liverpool. Han har tidigare bland annat varit departementsråd och chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet, folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet samt arbetat inom SIDA och WHO.
 1. ”Leva ett bra liv efter 80”

Påverka planer för bättre sammanhållen äldrevård.

 • ABF-möte i höst

där vi inbjuder landstings- och kommunalpolitiker som föreläser. Under fortsatt                                                  beaktande av temat ”Äldre med psykisk hälsa och ensamproblematik”, bredda                                                           perspektivet till temat ”Leva ett bra liv efter 80”. Undersöka planer på                       sammanslagning av primärvård och kommunal verksamhet.

 1. Framtidsstaden
  Påverka utvecklingen av projektet Framtidsstaden så att fördjupningen inbegriper hälsorelaterade livsvillkor.
 • Ta del av projektets framtidsprogram som presenteras i vår.
 • Utvärdera hur hälsans bestämningsfaktorer hanteras i framtidsprogrammet.
 • Följa upp tankarna i BoJH:s motion om markpolitik, förtätning och risk för ohälsa.
 • Bevaka beslut om byggnadsplanering med avseende på stadsnaturen.
 • Öppet möte i höst

där vi diskuterar Framtidsstaden tillsammans med ansvariga inom folkhälsa och       stadsbyggnad samt tillsammans med arkitekter.

 1. PRELIMINÄRA ARBETSOMRÅDEN 2018.

Flyktingars hälsa och etablering.

Undersöka hur flyktingars traumatiska upplevelser och den professionella hjälp de får/inte får påverkar deras etablering. Samtala med regeringsföreträdare och S-politiker på landsting- och kommunal nivå om hur flyktingars psykiska status påverkar etableringen.

Korttidsutbildade kvinnor i vård- omsorgsyrken.

Uppföljning av detta tema genom förnyad kontakt med Kommunal. Granskning av statistik hos Försäkringskassan om sjuklighet bland personal i vård- och omsorgsyrken. Undersökning av regeringens politik med avseende på denna fråga.

Psykiskt sjukas livsvillkor och användning av läkemedel.

Uppföljning av tankarna om hälsokontroller för personer med allvarliga psykiska sjukdomar (motion till kongressen). Ytterligare granskning av problemet med stora kostnader för läkemedel för personer med psykossjukdomar och bipolär sjukdom.

Kontakt med organisationer för denna patientgrupp.

Socialsekreterare.

Undersöka orsaken till socialsekreterarnas höga personalomsättning och sjukfrånvaro.

Är det ett glapp mellan de politiska intentionerna och den faktiska verkligheten?

 1. AKTÖRER SOM VILL VI PÅVERKA
 • Regeringen
 • Arbetarkommunen
 • Förtroendevalda
 • Forskning
 • Nationella kommissionen för jämlik hälsa
 • Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm
 • Partiprojektet Framtidsstaden
 • Partiets regionala och lokala organisationer
 • Pensionärsorganisationer som PRO och SPF Seniorerna
 • Fackliga organisationer, t.ex. Kommunal

 

 6. UPPFÖLJNING

Styrelsen ska följa upp och utvärdera föreningens aktiviteter.

Styrelsen för BoJH

Stockholm den 31 januari 2017