Årsmöte

Varmt välkommen till Bättre och Jämlik Hälsas årsmöte den 15 februari 2018.

Sveavägen 68, Hörsalen.

Kl 18 inleder vi med ett öppet möte med att Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen ”Samordnad utveckling för god nära vård” berättar om utredningens direktiv och huvudsyfte samt ger oss  en sammanfattning av den första delrapporten.

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)”

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/  startade 2017 och skall fördjupa analyserna i betänkandet Effektiv vård och samordna utvecklingen för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården.

Louise Andersson, huvudsekreterare i utredningen, har tidigare arbetat med internationella hälsofrågor på FN- representationer i Genève och de senaste sex åren på socialdepartementet med bl.a. det svenska WHO samarbetet och antibiotikaresistens. Hon är utbildad inom statskunskap, genusvetenskap och folkhälsovetenskap.”

Kl 19 Något litet att äta.

 Kl 19:15 Årsmöte 

Anmälan till bxandersson@gmail.com. Meddela eventuell matallergi.

 

Dagordning vid årsmöte den 15 februari 2018 i S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa (BoJH)

 1. Mötets öppnande
 2. Närvaro – fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
  ordförande
  sekreterare
  justerare
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
  a) Verksamhetsberättelse 2017
  b) Ekonomisk berättelse
  c) Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse (se tidigare utskickat förslag från valberedningen
  tre ledamöter, 2 år
  ett fyllnadsval, 1 år
  suppleanter
 9. Val av två revisorer, 1 år och två ersättare, 1 år
 10. Val av ombud och ersättare till representantskapet
 11. Eventuella nomineringar
 12. Val av valberedning
 13. Firmatecknare
 14. Förslag till verksamhetsplan för 2018
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning

 

 

 

Annonser