Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande ger förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Här kommer några tankar och förslag från slutbetänkandets 700 sidor som föreningen vill lyfta fram:

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att det övergripande målet för folkhälsopolitiken ändras från ”att en god och jämlik hälsa i hela befolkningen ska nås inom en generation” till ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att målet ska uppnås inom en generation”.

Kommissionen skriver:
”Jämlik hälsa handlar ytterst om välfärd och livsvillkor, om att människors uppväxtvillkor, utbildningschanser, boendemiljö, arbetsmiljö och inkomster skiljer sig systematiskt åt mellan olika sociala grupper och att dessa skillnader måste bli mindre.”

Kommissionen föreslår åtta prioriterade målområden för en god och jämlik hälsa:

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsoskillnaderna är påtagliga och socioekonomiska faktorer påverkar både livskvaliteten och livslängden. Bristande villkor och möjligheter som påverkar hälsan är självförstärkande. Frihet är att ha möjlighet att välja mellan olika liv, det liv man värderar högt.

Välfärdsstatens uppgift är att skapa bättre och mer likvärdiga förutsättningar för fler människor, dvs. stötta och reparera så att individens välbefinnande blir så högt som möjligt i ett samspel mellan individ och samhälle.

Kommissionen påtalar vikten av att förädla befintliga institutioner och verksamheter, att titta på kärnverksamheter, att ha ett medborgarperspektiv, att satsa på förebyggande åtgärder, att värna om tillgänglighet, kvalitet och likvärdighet samt att göra uppföljning och utvärdering. Det är medborgarnas behov och intressen som ska styra samhällets tjänster.

Kommissionen lyfter fram vikten av ett långsiktigt, löpande tvärsektoriellt arbete med stöd från den nationella nivån och att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna och nivåerna klargörs. Kommuner, landsting och regioner bör arbeta i nära samverkan.

Kommissionen säger:
”Regeringen bör inrätta ett Råd för en god och jämlik hälsa med uppgift att främja forskning, utvärdering och en tätare dialog mellan relevanta aktörer kring frågor om en god och jämlik hälsa. Rådet är tänkt att fungera som en oberoende rådgivare åt regeringen i frågor om en god och jämlik hälsa, och att organiseras inom ramen för kommittéväsendet. Det bör ha tre huvuduppdrag, nämligen
1) att ha en löpande dialog med berörda departement,
2) att beställa och presentera forskningsrapporter om jämlik hälsa som berör de åtta föreslagna målområdena för folkhälsopolitiken, samt
3) att initiera och stödja utvärderingar av olika åtgärder och reformer i förhållande till uppsatta mål i folkhälsopolitiken.”

Kommissionen menar att samarbetet för en god och jämlik hälsa mellan det allmänna, det civila samhällets olika aktörer samt näringslivet bör stärkas. Kommissionen föreslår därför att det inrättas ett dialogforum där regeringen löpande kan föra en bred dialog med civilsamhället.

vid pennan Marianne Lindell-Fjæstad, ordförande Bättre och Jämlik Hälsa

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s